Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kymen Tietojenkäsittely-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia automaattisen tietojenkäsittelyn parissa työskentelevien yksitysten henkilöiden ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä Kymenlaakson alueella ja tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä sekä edistää ATK:n mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä huomioon ottaen taloudelliset ja inhimilliset seikat.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opetustilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksessä voi olla liikejäseniä ja henkilöjäseniä. Liikejäseneksi voi johtokunta hakemuksesta hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai rekisteröidyn säätiön. Henkilöjäseneksi voidaan niinikään hakemuksesta johtokunnan päätöksellä hyväksyä
a) yksi kunkin liikejäsenen nimeämä henkilö
b) muu henkilö, joka on perehtynyt automaattiseen tietojenkäsittelyyn tai on siitä muuten kiinnostunut, sekä
c) henkilö, joka opiskelee päätoimisesti laitoksessa, jossa annetaan automaattisen tietojenkäsittelyn opetusta ja joka myös osallistuu tähän opetukseen (opiskelijajäsen)
Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä johtokunnan päätöksellä, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen.

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on puolet henkilöjäsenmaksusta.
Edellä 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetun henkilöjäsenen jäsenmaksu sisältyy kuitenkin sen liikejäsenen jäsenmaksuun, jonka palveluksessa hän on.

Johtokunta

Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-7 muuta jäsentä. Jäsenistä saa olla enintään kaksi 3. pykälän c-kohdassa tarkoitettuja jäseniä.
Johtokunnan jäsen ei ole vaalikelpoinen kolmen perättäisen toimikauden jälkeisenä vuotena.
Kuitenkin edellisessä momentissa tarkoitettu johtokunnan jäsen voidaan valita puheenjohtajaksi, mikäli hän ei ole tässäkin tehtävässä toiminut kolmea perättäistä toimikautta.
Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan muista jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Johtokunnan tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa johtokunta
1. edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia
2. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat
3. valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista
4. hoitaa yhdistyksen talouden
5. on oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle sihteerin ja muita toimihenkilöitä
6. laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset
7. laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioiksi
8. toteuttaaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtokunnan valtuuttaman johtokunnan jäsen, kaksi yhdessä tai joku heistä johtokunnan määräämän toimihenkilön kanssa. Juoksevien asioiden hoitoa varten voi johtokunta valita yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen kulloinkin erikseen määrättävällä tavalla.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kutsutaan koolle jäsenille johtokunnan toimesta vähintään kahta viikkoa ennen kokousta lähetettävällä ilmoituksella. Yhdistys on kutsuttava koolle, mikäli vähintään 1/10 liikejäsenistä tai 1/10 koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii.
Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus on yhdistyksen johtokunnalla toimitettu.

Yhdistyksen syyskokous pidetään syyskuun 1. ja joulukuun 15. päivien välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioiksi
2. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
3. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja 5 – 7 muuta jäsentä
4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
5. valitaan yhdistyksen edustajat Tietojenkäsittelyliitto ry:n (nyk. Tietotekniikan liitto ry) kokouksiin
6. käsitellään muut asiat, jotka ovat kirjallisesti lokakuun 15. päivään mennessä saatettu syyskokouksen käsiteltäviksi
10§
Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen 15. päivää maaliskuuta ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden aikana pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta
4. käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti ennen tammikuun loppua saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi
11§
Kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Liikejäsenen äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttää 3. pykälän a-kohdassa tarkoitettu jäsen tai liikejäsen siihen laillisesti valtuuttama edustaja. Sääntöjen 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetulla jäsenellä ei ole oikeutta käyttää äänivaltaa henkilöjäsenenä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen tilien hoito
12§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima vuosikertomus sekä muut tiliä ja hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun kuluessa annettava yhdistyksen tilintarkastajille hallinnon ja tilien tarkastamista varten.
13§
Tilintarkastajien tulee helmikuun 15. päivään mennessä antaa johtokunnalle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan hallinnon ja tilien tarkastamisesta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purku
14§
Jos päätös koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamiseta, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi vähintään 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muutos on alistettava Tietojenkäsittelyliitto ry:n ( nyk. Tietotekniikan liitto ry ) hallituksen hyväksyttäväksi.
Päätöksiin, jotka koskevat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä sekä pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään 5/6 äänten enemmistöllä.
15§
Yhdistys voi erota Tietojenkäsittelyliitto ry:n (nyk. Tietotekniikan liitto ry) jäsenyydestä, jos 4/5 yhdistyksen kokouksen osanottajista kahdessa perättäisesssä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa tätä kannattaa.
16§
Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan varat Tietojenkäsittelyliitto ry:lle (nyk. Tietotekniikan liitto ry).

Muut määräykset
17§
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.