Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tivia Kymenlaakso ry ja sen kotipaikka on
Kouvolan kaupunki.
Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia automaattisen tietojenkäsittelyn
parissa työskentelevien yksitysten henkilöiden ja oikeuskelpoisten
yhteisöjen yhdyssiteenä Kymenlaakson alueella ja tukea näiden
yhteisiä pyrkimyksiä sekä edistää ATK:n mahdollisimman tehokasta
hyväksikäyttöä huomioon ottaen taloudelliset ja inhimilliset seikat.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen
osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.
Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja
ajavana työmarkkinajärjestönä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia,
esitelmä-, keskustelu- ja opetustilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä
ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.
Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksessä voi olla liikejäseniä ja henkilöjäseniä.
Liikejäseneksi voi johtokunta hakemuksesta hyväksyä oikeuskelpoisen
yhteisön tai rekisteröidyn säätiön. Henkilöjäseneksi voidaan
niinikään hakemuksesta johtokunnan päätöksellä hyväksyä
a) yksi kunkin liikejäsenen nimeämä henkilö
b) muu henkilö, joka on perehtynyt automaattiseen
tietojenkäsittelyyn tai on siitä muuten kiinnostunut, sekä
c) henkilö, joka opiskelee päätoimisesti laitoksessa, jossa annetaan
automaattisen tietojenkäsittelyn opetusta ja joka myös osallistuu
tähän opetukseen (opiskelijajäsen)
Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti johtokunnalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä
johtokunnan päätöksellä, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa
suorittamisen.

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen
syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on
puolet henkilöjäsenmaksusta.
Edellä 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetun henkilöjäsenen jäsenmaksu
sisältyy kuitenkin sen liikejäsenen jäsenmaksuun, jonka
palveluksessa hän on.
Johtokunta

Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa
kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittu johtokunta,
johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-7 muuta jäsentä. Jäsenistä saa olla
enintään kaksi 3. pykälän c-kohdassa tarkoitettuja jäseniä.
Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan muista jäsenistä

Sivu: 2(3)
osallistuu asian käsittelemiseen. Äänten mennessä tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni.

Johtokunnan tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja
päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa johtokunta
1. edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia
2. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä
esitettävät asiat
3. valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista
4. hoitaa yhdistyksen talouden
5. on oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle sihteerin ja muita
toimihenkilöitä
6. laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset
7. laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioiksi
8. toteuttaaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset
tehtävät

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja tai johtokunnan valtuuttama johtokunnan jäsen,
kaksi yhdessä tai joku heistä johtokunnan määräämän toimihenkilön
kanssa. Juoksevien asioiden hoitoa varten voi johtokunta valita
yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen
kulloinkin erikseen määrättävällä tavalla.
Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kutsutaan koolle jäsenille johtokunnan toimesta vähintään
kahta viikkoa ennen kokousta lähetettävällä kirjallisella
ilmoituksella.

Yhdistyksen syyskokous pidetään syyskuun 1. ja joulukuun 15. päivien
välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioiksi
2. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
3. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja 5 – 7 muuta jäsentä
4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
5. valitaan yhdistyksen edustajat Tivia ry kokouksiin
6. käsitellään muut asiat, jotka ovat kirjallisesti lokakuun 15.
päivään mennessä saatettu syyskokouksen käsiteltäviksi
10§
Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen 15. päivää maaliskuuta ja
siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastajien lausunto
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai muista
toimenpiteistä, joihin vuoden aikana pidetty hallinto ja tilit
antavat aihetta
4. käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti ennen tammikuun
loppua saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi
11§
Kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Liikejäsenen
äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttää 3. pykälän a-kohdassa
tarkoitettu jäsen tai liikejäsen siihen laillisesti valtuuttama

Sivu: 3(3)
edustaja. Sääntöjen 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetulla jäsenellä ei
ole oikeutta käyttää äänivaltaa henkilöjäsenenä. Päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaisee arpa.
Yhdistyksen tilien hoito
12§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä
johtokunnan laatima vuosikertomus sekä muut tiliä ja hallintoa
koskevat asiakirjat on tammikuun kuluessa annettava yhdistyksen
tilintarkastajille hallinnon ja tilien tarkastamista varten.
13§
Tilintarkastajien tulee helmikuun 15. päivään mennessä antaa
johtokunnalle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus
toimittamastaan hallinnon ja tilien tarkastamisesta.
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purku
14§
Jos päätös koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamiseta, vaaditaan
päätöksen hyväksymiseksi vähintään 3/4 kaikista yhdistyksen
kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muutos on alistettava
Tivia ry hallituksen hyväksyttäväksi.
Päätöksiin, jotka koskevat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6
äänestyksessä annetuista äänistä sekä pidettävässä yhdistyksen
kokouksessa vähintään 5/6 äänten enemmistöllä.
15§
Yhdistys voi erota Tivia ry:n jäsenyydestä, jos 4/5 yhdistyksen
kokouksen osanottajista kahdessa perättäisesssä vähintään kahden
viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa tätä kannattaa.
16§
Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan varat Tivia ry:lle.
Muut määräykset
17§
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.